Storitve

Prostorski akti

 

Prostorski akti občin in države so pravna podlaga za pripravo projektne dokumentacije. Z njimi se določajo namenska raba prostora, podrobni prostorski izvedbeni pogoji za ureditve za umeščanje objektov in ureditev državnega pomena v prostor.

Urbanizem, strokovne podlage in študije variant

 

V interdisciplinarni delovni skupini izkušenih strokovnjakov pripravljamo urbanistične rešitve za soseske, poslovne cone, pokopališča, ceste, komunalno infrastrukturo ter za turistične, športno-rekreacijske in druge ureditve. Pripravljamo tudi strokovne podlage za gospodarsko javno infrastrukturo in druge posege v prostor ter študij variant, v katerih predlagamo najustreznejše variante.

Študije razvoja infrastrukture

 

Pri umeščanju infrastrukture v prostor izhajamo iz obstoječe in načrtovane rabe prostora, kakor tudi obstoječe in bodoče organizacije dejavnosti v prostoru. Sisteme okoljske infrastrukture obravnavamo strokovno in celovito, s čimer skušamo zagotoviti optimalno rabo in čim bolj enostavno vzdrževanje teh sistemov.

Infrastrukturni projekti

 

Za infrastrukturne ureditve pripravljamo različne vrste projektne dokumentacije za prometne površine, kanalizacijo, čistilne naprave, vodovode, vodohrane, zbirne centre, centri za ravnanje z odpadki in ostalo. Izdelujemo tudi projektno dokumentacijo za celovito urejanje gospodarske javne infrastrukture poslovnih con in ostalih ureditvenih območij.

Krajinska arhitektura

 

Krajinska arhitektura je eno od temeljnih delovnih področij delovanja našega podjetja že od njegove ustanovitve. Pri tem nam je cilj oblikovati prijetno življenjsko okolje in odprti prostor, ki bo prijeten, varen in funkcionalen. Načrtujemo zasebne vrtove, pa tudi javne in poljavne zelene in odprte površine.

Arhitektura

 

Izdelujemo vse faze projektne dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte in sicer za vse vrste nestanovanjskih stavb. Pripravimo vse potrebno za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. Pri svojem delu izhajamo iz možnosti, potreb in želja naročnika, iz značilnosti prostora ter iz prostorskih in okoljskih omejitev.

Raziskovalni projekti

 

Ažurno sledimo razvoju strokovnih znanj na področju prostorskega načrtovanja, presojanja vplivov na okolje in celostnega načrtovanje prometa kot integralnega dela skladnega prostorskega razvoja. Ukvarjamo se z vsebinami, povezanimi s področjem urejanja prostora na državni, regionalni in občinski ravni, predvsem s problematiko, povezano s prostorskim načrtovanjem in z izzivi trajnostne mobilnosti.

Varstvo okolja

 

Izdelujemo strokovne ocene vplivov na okolje za raznovrstne posege v prostor, kot so širitev pozidave, ureditev gospodarskih con, posegi v odprto krajino ter gospodarska javna infrastruktura, kot so ceste, daljnovodi in podobno.

Svetovanje na področju prostorskih aktov in projektne dokumentacije

 

Naša skupina strokovnjakov vam strokovno svetuje pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenih in ostalih dovoljenj. Občinam in ostalim naročnikom svetujemo tudi pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov, pri utemeljevanju posegov v prostor in izdelavi različnih strokovnih podlag.

  • Projektne naloge za pripravo prostorske in projektne dokumentacije
  • Terminski plani priprave prostorske in projektne dokumentacije
  • Pomoč pri formiranju delovne skupine za posamezne faze
  • Usklajevanje z nosilci urejanja prostora in občinskimi strokovnimi službami