Varstvo okolja

Izdelujemo strokovne podlage za pripravo planskih aktov, študij variant prostorskih ureditev in za pripravo sektorskih razvojnih programov. Z njimi se preverja stopnja ranljivosti posameznih delov prostora z vidika pričakovanih vplivov na okolje in za različne posege v prostor – od cest in drugih infrastrukturnih ureditev, pa do gospodarskih con, sosesk in druge poselitve, športno-rekreacijskih ureditev, odlagališč materiala in podobno.

Rezultat študij ranljivosti so predlogi za optimizacije in prilagajanja lokacij in tehnoloških rešitev, hkrati pa pripomorejo k strokovnim utemeljitvam sprejemljivosti predlaganih gradenj in drugih razvojnih pobud v okviru priprave prostorskih aktov in odločanja o možnih rešitvah.

Študije ranljivosti izdelujemo po računalniško podprtih postopkih in po potrebi vključujemo tudi strokovnjake s specialnimi znanji za posamezna področja posegov v prostor in vplivov na okolje, kar pripomore k uspešnemu usklajevanju razvojnih in varstvenih ciljev. Pripravljamo ocene vplivov na okolje, ki se pripravljajo v času načrtovanja posameznih posegov z namenom, da se opredelijo pričakovani negativni vplivi na okolje med gradnjo in med obratovanjem. Strokovna ocena obravnava vplive na posamezne sestavine in na kompleksne značilnosti okolja in predlaga omilitvene ukrepe za zmanjšanje vplivov na sprejemljivo raven. Te strokovne podlage se izdelujejo kot pripomoček za odločanje o sprejemljivosti posameznih variant prostorskih ureditev in posegov z okoljskega vidika, kadar posebni postopki v ta namen niso formalno zahtevani, je pa potrebna strokovna utemeljitev. Pripravljene so tudi kot priloga k ponudbam na razpisih za pridobitev sredstev.

Izdelujemo strokovne ocene vplivov na okolje za raznovrstne posege v prostor, kot so širitev pozidave, ureditev gospodarskih con, posegi v odprto krajino ter gospodarska javna infrastruktura, kot so ceste, daljnovodi in podobno.

Način dela

Študije ranljivosti izdelujemo po računalniško podprtih postopkih in po potrebi vključujemo tudi strokovnjake s specialnimi znanji za posamezna področja posegov v prostor in vplivov na okolje, kar pripomore k uspešnemu usklajevanju razvojnih in varstvenih ciljev.

Pripravljamo ocene vplivov na okolje, ki se pripravljajo v času načrtovanja posameznih posegov z namenom, da se opredelijo pričakovani negativni vplivi na okolje med gradnjo in med obratovanjem. Strokovna ocena obravnava vplive na posamezne sestavine in na kompleksne značilnosti okolja in predlaga omilitvene ukrepe za zmanjšanje vplivov na sprejemljivo raven.

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.