Metodološke in druge študije za področje urejanja prostora

Predmet naših raziskovalnih projektov so vsebine, povezane s področjem urejanja prostora na državni, regionalni in občinski ravni.


Lotevamo se metodoloških projektov, s katerimi se oblikujejo predlogi za izboljševanje sistemskih rešitev na področju priprave državnih in občinskih prostorskih aktov, študij variant in razvoja metodologij za vrednotenje in primerjavo variant prostorskih ureditev ter drugih zakonskih rešitev na področju urejanja prostora. Imamo bogate izkušnje z raziskovalnim delom na področju vrednotenja krajine, opredeljevanja izjemnih krajinskih območji in prepoznavnih značilnosti prostora ter na področju usmerjanja prostorskega razvoja na razvrednotenih območjih in na različnih zavarovanih območjih. S temi vsebinami se ukvarjamo tudi v okviru sodelovanja v delovnih skupinah pri različnih evropskih projektih, predvsem na področju urejanja krajine, odnosa med urbanim in ruralnim in podobno.


TRENUTNO V IZDELAVI:

Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni 

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja Novo mesto, d. o. o., Inštitut za ekonomska raziskovanja in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo so pričeli z izvajanjem ciljnega raziskovalnega projekta Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. Namen projekta je pripraviti model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni.

V ta namen bo projektna skupina preučila obstoječi sistem načrtovanja na regionalni ravni; oblikovala nabor vsebin regionalnega/medobčinskega pomena; povezala prostorske vsebine in regionalno razvojno programiranje; oblikovala model upravljanja na regionalni/medobčinski ravni; in preverila predlagani model na izbranih regijskih projektih v sodelovanju z GIZ RRA. Projekt bo prispeval k bolj trajnostnemu in celovitejšemu načrtovanju, krepitvi in ohranjanju razvojnih potencialov regij, pomemben prispevek pa se pričakuje tudi na področju medobčinskega sodelovanja.

Naročniki projekta so Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Projekt traja od 1. oktobra 2016 do 31. marca 2018. Podrobnejši opis projekta je dostopen na strani UL FGG in ZRC SAZU.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

  • Določitev vrst dopustnih objektov in dopustnih dejavnosti po posameznih kategorijah podrobnejše namenske rabe prostora, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Joint Venture s podjetjema LUZ d.d. in Locus d.o.o.), junij 2014
  • Vital Landscapes – Vitalne krajine, trajnostni razvoj kulturnih krajin z uporabo inovativnih tehnik, naročnik LUZ d.d., 2013
  • Določitev kvote ter predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč na primeru občin Novo mesto, Črenšovci in Šenčur, naročnik Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, avgust 2013
  • CRP Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006: Podrobnejša pravila za urejanje prostora – ohranjanje prepoznavnosti slovenskih krajin, naročnika: MOP in MŠZŠ, Novo mesto, november 2005
  • Smernice za celostno ohranjanje dediščinske kulturne krajine (spremembe zakonodaje, povezovanje s kmetijstvom), naročnik Ministrstvo za kulturo, november 2005
  • Terminološki slovar urejanja prostora, naročnika: MOPE in MŠZŠ, izvajalec Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, podizvajalec Acer Novo mesto, d.o.o., november 2005
  • Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov, naročnik FGG Ljubljana, november 2005
  • Metodologija za opredelitev prepoznavnosti slovenskih krajin na državni in lokalni ravni – testni primer območje Radenskega polja kot prispevek v mednarodnem projektu Interreg III B/CADSES (L.O.T.O.), naročnik MOPE, marec 2005
  • ESPON – 1.3.2. Territorial trends of the Management of the Natural Heritage, avgust 2004
  • ESPON 2006 Programme / Urban-rural relations in Europe, izdelava case study (Urbano – ruralni odnosi v Evropi – slovenski primer), naročnik MOPE, november 2004