Projektna dokumentacija infrastrukturnih ureditev

Izvedba infrastrukturnih ureditev zahteva izdelavo različnih vrst projektne dokumentacije, to so idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) in projektna dokumentacija izvedenih del (PID).


V osnovi izdelujemo projektno dokumentacijo za ceste, parkirišča, avtobusna postajališča, kolesarske steze in poti, pločnike in pešpoti, kanalizacijo, čistilne naprave, zadrževalne bazene, vodovode, vodohrane, zbirne centre, centre za ravnanje z odpadki in ostalo. Ob sodelovanju z zunanjimi sodelavci izdelujemo tudi projektno dokumentacijo za celovito urejanje gospodarske javne infrastrukture poslovnih con in ostalih ureditvenih območij. Pri umeščanju infrastrukturnih objektov v prostor dajemo velik pomen tudi prostorskemu vidiku urejanja. V izdelavo projektnih rešitev so tako poleg strokovnjakov tehničnih smeri vključeni tudi prostorski strokovnjaki. Poleg znanja in izkušenj pri načrtovanju projektnih rešitev je zelo pomembna tudi uporaba ustrezne programske opreme. V našem podjetju zato uporabljamo sodobno in zmogljivo programsko opremo, ki temelji na autodesk platformi (Autodesk Civil, Autodesk Map, Plateia in Urbano). Naši naročniki so ministrstva, občine, komunale in zasebni investitorji.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

 • DGD in PZI, Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – II. faza – Komunalna in padavinska kanalizacija, naročnik Komunala NM, investitor MONM, oktober 2021
 • PZI, Ureditev vozišča glavne ceste G1-5/0336 Krško – Leskovec na pododseku od km 0+055 (krožišče most čez Savo) do km 1+111 (križišče pri pokopališču), naročnik Občina Krško, julij 2021
 • DGD in PZI, Obnova vodovoda in kanalizacije v naselju Krasinec, naročnik Občina Metlika, april 2021
 • DGD in PZI, Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, naročniki občine MONM, Šentjernej, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice, koordinator Komunala NM, november 2020
 • PZI, Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska – Črmošnjice od km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste, naročnik DRSI, avgust 2020
 • PZI, Izgradnja kolesarske povezave Novo mesto – Straža – območje MONM, naročnika MONM in Občina Straža, julij 2020
 • PZI Izgradnja pločnika in novega avtobusnega postajališča od km 2+670 do km 2+950 v naselju Primostek ter ureditev regionalne ceste R1-218/1211 Metlika – Podzemelj od km 2+670 do km 4+140, naročnik Občina Metlika, maj 2020
 • PZI, Ureditev križišča na Andrijaničevi cesti za potrebe parkirišč v Kosovi dolini na lokaciji Ločna, naročnik Tovarna zdravil Krka d.d., maj 2020
 • PZI, Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog –Trebelno, naročnik Občina Trebnje, Občina Mirna, Občina Mokronog – Trebelno, april 2020
 • DGD in PZI, Ureditev parkirišč v Kosovi dolini na lokaciji Ločna, naročnik Tovarna zdravil Krka d.d., oktober 2019
 • DGD in PZI, Padavinski kanal in retencija jug GC Zalog, naročnik Občina Straža, junij 2019
 • PGD in PZI, Ureditev gospodarske javne infrastrukture v industrijski coni Beti, naročnik Občina Metlika, december 2018
 • PGD in PZI, Gospodarska javna infrastruktura za gospodarsko cono Škrjanče, naročnik Milan Pušljar, junij 2018
 • Ureditev mestnega jedra – Glavni trg Novo mesto (PGD, PZI), januar 2017
  – VEČ…
 • PGD in PZI, Hidravlična izboljšava kanalizacijskega omrežja na območju ožjega mestnega jedra Novega mesta, naročnik Mestna občina Novo mesto, oktober 2014
 • PGD in PZI, »PARKIRAJ IN PELJI SE« parkirišča ob železnici iz OPPN I3 SC Ivančna Gorica – center, naročnik Občina Ivančna Gorica, julij 2014
 • PGD in PZI, Komunalna kanalizacija in čistilna naprava v naselju Grabrovec, naročnik Občina Metlika, marec 2014
 • PZI, Ureditev lokalne ceste LC 295047 in parkirnih površin v centru Straže, naročnik Občina Straža, januar 2014
 • PGD in PZI, Vodohran Kamni vrh, naročnik Občina Ivančna Gorica, december 2013
 • PGD in PZI, Čistilna naprava Herinja vas, naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., investitor Mestna občina Novo mesto, december 2013
 • PGD in PZI, Komunalna kanalizacija v naselju Herinja vas, naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., investitor Mestna občina Novo mesto, december 2013
 • PGD in PZI, Povečanje zmogljivosti ČN Otočec na 1900 PE, Naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., december 2013
 • PZI, Rekonstrukcija čistilne naprave Tolmin, naročnik Komunala Tolmin d.o.o., april 2013
 • PGD in PZI, Dehidracija blata na čistilni napravi Tolmin, naročnik Komunala Tolmin d.o.o., april 2013
 • PGD in PZI, Obvoznica Gorenja vas, naročnik Ministrstvo za promet – Direkcija za ceste, november 2012
 • IDP, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 4. sklop občina Straža, naročnik Občina Straža, september 2012
 • IDP, Državna cesta Novo mesto – Metlika – Vinica 3. razvojna os – južni del odsek 1: od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje (novomeški obroč) do priključka Maline, investitor Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, junij 2012
 • PGD in PZI, Vodovod Straža – Hruševec, naročnik Občina Straža, marec 2012
 • PGD in PZI, Komunalna kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v naselju Šentjošt, naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., investitor Mestna občina Novo mesto, marec 2012
 • PGD in PZI, Rekonstrukcija regionalne ceste R2-419/1203 Straža – Novo mesto od km 4.780 do km 4.980, investitor Občina Straža, oktober 2010
 • PGD in PZI, Izgradnja gospodarske javne infrastrukture na območju Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti, investitor AVTOTRANSPORTI KASTELEC, Kastelec Lado s.p., oktober 2010
 • PGD in PZI, Čistilna naprava Drašiči, naročnik Občina Metlika, julij 2010
 • PGD in PZI, Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti, naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., maj 2010
 • PGD in PZI, Rekonstrukcija občinske ceste LZ 299251, ulica Bršljin v Novem mestu, naročnik Mestna občina Novo mesto, marec 2010
 • PGD in PZI, Most čez Bršljinski potok na občinski cesti LZ 299251, Ulica Bršljin v Novem mestu, v km 0.363,773, naročnik Mestna občina Novo mesto, marec 2010
 • PGD in PZI, Kanalizacija Potok – Prapreče, Naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., februar 2010
 • PGD in PZI, Gospodarska javna infrastruktura na območju OPPN Obrtna cona Stransko Polje v Ivančni Gorici, investitor Občina Ivančna Gorica, november 2009
 • PGD in PZI, Vodovod in kanalizacija v naselju Lešnica, Naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., september 2009
 • PGD in PZI, Čistilna naprava Gradac, Naročnik Občina Metlika, julij 2009
 • PGD in PZI, Rekonstrukcija regionalne ceste R3-622/6848 Goriče – Kal, od km 12.260 do km 16.260, naročnik Direkcija RS za ceste, julij 2009
 • PGD in PZI, Ureditev glavne ceste G2-105/0256 skozi Dolnjo Težko Vodo od km 4.320 do km 4.900, naročnik Direkcija RS za ceste, julij 2009
 • PGD in PZI, Čistilna naprava Radovica, naročnik Občina Metlika, junij 2009
 • IDP, Gospodarsko središče JV Slovenije – Poslovno – Industrijska cona Cikava, naročnik Ministrstvo za gospodarstvo, februar 2009
 • PGD in PZI, Čistilna naprava Modrej, naročnik Komunala Tolmin d.d., November 2008