Projektna dokumentacija za krajinske ureditve

Zavest o potrebnosti načrtnega urejanja zelenih in drugih odprtih površin se je v svetu v zadnjih desetletjih dvignila na visoko raven, saj gre za izjemno pomembne dele naravnega in urbanega okolja.


Tudi v Sloveniji primeri dobre prakse dokazujejo, da je za zagotovitev funkcionalno urejenih, ekološko kakovostnih in oblikovno skladnih ureditev odprtih površin potreben strokovni pristop z vključevanjem strokovnjakov, ki razumejo naravne procese na eni in potrebe sodobnega človeka na drugi strani ter znajo načrtovati trajnostne in funkcionalne tehnične rešitve. Krajinska arhitektura, ki v največji meri vključuje potrebna znanja za urejanje odprtega prostora, je ena izmed osnovnih dejavnosti našega podjetja že vse od njegovega nastanka in zavedamo se, da so pri urejanju krajine potrebna interdisciplinarna znanja, ki jih je treba tudi nenehno nadgrajevati ob sodelovanju s strokovnjaki drugih področij. S to mislijo smo v našem podjetju, katerega soustanovitelja sta bila prav krajinska arhitekta, pripravili številne projekte za urejanje parkovnih in športnih površin, pokopališč, zelenic ob javnih in zasebnih stavbah, igrišč, obvodnega in obcestnega prostora in drugo. Pri načrtovanju odprtih površin v našem podjetju upoštevamo potrebe naročnikov, pa tudi tehnične in etične standarde in normative ter si prizadevamo za izdelavo projektov, ki izražajo spoštljiv odnos do prostora in ljudi, ki bivajo v njem.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

 • Načrt krajinske arhitekture – IDP, PGD, PZI in OPPN za severno razbremenilno cesto na Bledu, naročnik PNZ
 • Načrt krajinske arhitekture v sklopu izdelave projektne dokumentacije PZI za DV 2×110 kV Murska Sobota – Mačkovci, naročnik Korona, marec 2015
 • Načrt krajinske arhitekture za krajinske ureditve na desnem bregu Save (akumulacijskega bazena) HE Brežice – PGD (osnovni naročnik Infra d.o.o, nosilec projekta in naročnik IBE), oktober 2014
 • Načrt krajinske arhitekture – PGD, PZI za ureditev parkirišč, otroškega igrišča in pešpoti ob obvoznici Gorenja vas, naročnik Občina Gorenja vas – Poljane, april 2014
 • Načrt krajinske arhitekture v sklopu strokovnih podlag za DPN za 3. razvojno os-južni del; odsek 1: od AC A2 do priključka Maline, naročnik DRSC, (Joint Venture s PNZ) – idejni projekt, december 2012
 • Načrt krajinske arhitekture – PGD, PZI za obvoznico Gorenja vas, naročnik DRSC, november 2012
 • Idejna zasnova za ureditev parkovnih površin in evakuacijske poti iz območja Term Čatež, naročnik Terme Čatež, november 2012
 • Idejna zasnova prestavitve otroškega igrišča v Portovalu, naročnik Mestna občina Novo mesto, maj 2011
 • Idejna zasnova za »Mestni park Julije« v Novem mestu, naročnik Društvo Julija, december 2009
 • Načrt krajinske arhitekture v okviru projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško (PGD, PZI, PZR), naročnik Inženiring za vode (osnovna naročnika oz. investitorja: HESS d.o.o. in Infra d.o.o.), 2009
 • Načrt krajinske arhitekture za širitev pokopališča Vavta vas (PGD, PZI), naročnik Občina Straža, oktober 2008
 • Ureditev grajskega parka Brežice, PZI, naročnik Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, april 2006
 • Načrt krajinske arhitekture za HE Blanca in HE Krško – idejni projekt, naročnik IBE, d.d., februar 2005, 2006
 • Načrt krajinske arhitekture za Krajinske in vodnogospodarske ureditve naravnega rezervata Škocjanski zatok-območje ob ankaranski vpadnici, PGD, PZI, naročnik MOPE, ARSO, junij 2004
 • Načrt krajinske arhitekture za avtocesto A2 Karavanke – Obrežje, odsek Smednik – Krška vas, pododsek Dobruška vas – Smednik, PGD, PZI, PZR, naročnik DARS, februar 2003-12-09 Načrt krajinske arhitekture za avtocesto A2 Karavanke – Obrežje, odsek Smednik – Krška vas, pododsek Smednik – Krška vas, PGD, PZI, PZR, naročnik DARS, marec 2003