Nagrade in priznanja

Zlati svinčnik za Ureditev romskega naselja Brezje-Žabjak

Zbornica za arhitekturo in prostor je na Dnevu arhitektov 2023, ki je letos potekal 7.oktobra v Novi Gorici, naši načrtovalski ekipi pod vodstvom Jelke Hudoklin podelila Zlati svinčnik za Ureditev romskega naselja Brezje-Žabjak.

Obrazložitev komisije: Z izrazito interdisciplinarnim pristopom, z aktivnim vključevanjem uporabnikov prostora, občine in tudi resornega ministrstva ter s številnimi posveti, vključno s prikazom in prenosom parcel na teren, je bila dosežena in izbrana rešitev, sprejemljiva v lokalnem okolju. Komisija je projektu podelila priznanje zlati svinčnik zaradi pomembnega prispevka k reševanju tovrstne problematike ter izkazane pomembnosti prostorskega načrtovanja v iskanju rešitev za povečanje kakovosti bivanja in izboljšanje družbe, v danem primeru pa tudi zaradi možnosti nadgradnje kot enega od načinov za reševanje problema ustrezne integracije.

Ostali sodelavci na projektu so bili še: Igor Črnugelj, mag. Radovan Nikić, mag. Zoran Gajski, Jernej Radovac, mag. Irena Hočevar, Tanja Jerin (vsi iz našega podjetja) in Izidor Jerala iz MONM.

Več

Jelki Hudoklin Platinasti svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 2020

Zbornica za arhitekturo in prostor je na Dnevu arhitektov 2020, ki je oktobra potekal v MAO, mag. Jelki Hudoklin podelila Platinasti svinčnik, ki je najvišje priznanje Zbornice in se podeljuje za obsežen opus in vrhunske dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja.

Obrazložitev nagrade

Nagrada Maks Fabiani 2015

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) skupaj z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor RS že deseto leto podeljuje Nagrado Maks Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja. Letošnje leto je posebno, saj obeležujemo 150. obletnico rojstva arhitekta in urbanista prof. Maksa Fabianija. Zaradi tega je bila tokrat razpisana mednarodna in jubilejna nagrada Maks Fabiani (za obdobje 2005-2015), za katero so lahko kandidirali s svojimi deli tudi kolegi iz sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske.
Nagrado so nam podelili za projekt: Regionalna zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije (RZPR).

Vodja naloge: mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Sodelavci: mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad., dr. Alma Zavodnik Lamovšek, univ.dipl.inž.arh., Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad., mag. Irena Hočevar, univ.dipl.geogr., dr. Gregor Čok, univ.dipl.inž.arh., Suzana Simič, univ.dipl.inž.kraj.arh., dr. Liljana Jankovič Grobelšek, univ.dipl.inž.arh., Melita Muren, univ.dipl.inž.arh., Tanja Jerin Jevnikar, dipl.inž.grad., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh.,

Predstavnik naročnika: Igor Vizjak, univ.dipl.soc. (tedanji Podjetniški center Novo mesto, danes Razvojni center Novo mesto d.o.o.)

Nagrada nam je podeljena za projekt, katerega naročnik je bil takratni Podjetniški center (danes Razvojni center) Novo mesto, sofinancerji pa Ministrstvo za okolje in prostor ter vse občine v regiji. RZPR smo izdelovali v našem podjetju skupaj z nekaj zunanjimi izvajalci in takrat smo se skupaj s številnimi deležniki (naročnik, MOP, Občine, nosilci urejanja prostora….) soočali z različnimi izzivi, povezanimi s takrat novo regionalno ravnijo prostorskega načrtovanja. Priprava RZPR je bila žal predčasno zaključena v letu 2006, ker je kmalu za tem novi ZPNačrt ukinil RZPR kot prostorski akt. Ne glede na to so bili rezultati procesa priprave RZPR pozitivni: gradiva, ki so jih uradno potrdili vsi akterji, so bila kasneje uporabljena pri pripravi OPN-jev občin v regiji in pri izdelavi RRP-jev, poleg tega pa smo se ob izdelavi RZPR vsi skupaj tudi veliko naučili in si nabrali dragocenih izkušenj.

RZPR smo predstavili kot primer dobre prakse, ki dokazuje pravilnost vse glasnejših zahtev po ponovni uvedbi regionalnega prostorskega načrtovanja, ki bi moralo čim prej najti svoje mesto v spremenjeni zakonodaji in v praksi na področju urejanja prostora. Upamo, da bodo podeljeno nagrado tako razumeli tudi zakonodajalec in vsi, ki o teh zadevah odločajo.

Svečana podelitev nagrad in otvoritev razstave bo v galeriji Lojzeta Spacala na gradu v Štanjelu, v soboto, 14.11.2015 ob 11. uri. Častni pokrovitelj Nagrade Maks Fabiani je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, navzoče pa bo pozdravila ministrica za okolje in prostor, ga. Irena Majcen.

Objava v Dolenjskem listu:
http://www.dolenjskilist.si/2015/11/10/144423/novice/dolenjska/Fabianijeva_nagrada_novomeskim_urbanistom/

Objava na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor:
http://www.mop.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6462/

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS):
http://www.dupps.si/

Zlati svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 2013

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je v letu 2013 podelila Zlata svinčnika za področje prostorskega načrtovanja za projekta, ki smo ju pripravljali v našem podjetju:

  • Strokovne podlage za jedro mesta Kočevje (vodja projekta dr. Liljana Jankovič Grobelšek) in
  • DPN za območje hidroelektrarne Brežice (vodja projekta mag. Jelka Hudoklin).

Nagrada Maks Fabiani 2010

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije je aprila 2010 podelilo našemu podjetju PRIZNANJE MAKS FABIANI ZA LETO 2010 za projekt Urbanistični načrt Novo mesto kot sestavina dela Občinskega prostorskega načrta občine Novo mesto, kot avtorje pa je navedla Liljano Jankovič Grobelšek in Jelko Hudoklin ter Izidorja Jeralo in Mojco Tavčar, ki sta predstavnika pripravljavca Mestne občine Novo mesto.

Komisija je UN Novo mesto ocenila kot kakovosten, na trajnostnih načelih temelječ dokument, ki razrešuje poglavitne prostorsko razvojne in okoljske naloge. UN Novo mesto po oceni komisije ustrezno odraža paradigme sodobnega prostorskega načrtovanja v smislu trajnostnega razvoja, zgoščanja, prenove, ustvarjanja mesta kratkih razdalj, uresničevanja partnerstva mesta in podeželja. Posebej zahtevne prostorske naloge, ki jih je moral UN uresničevati, pa so bile: potek 3. prometne osi ob mestu, ohranjanje zelene poteze ob Krki, reciklaža površin vojašnic, ustvarjanje regionalno pomembnih gospodarskih con in nasploh zazidljivih površin, ki omogočajo razvoj mesta kot regionalnega središča.

Ob tem so se načrtovalci ustrezno odzvali na pobude, mnenja in stališča občanov in predstavnikov gospodarstva ter konkretno prehodili vso pot od osnutka, javnih razgrnitev do končnega predloga. Če upoštevamo še velike omejitve, ki jih postavljajo sektorji varstva okolja, narave, vodnih virov, že rezervirane trase prometne, komunalne, energetske in okoljske infrastrukture, sektorji kmetijstva, varstva kulturne dediščine in drugi – ugotovimo, da je korektno načrtovan urbanistični načrt velik strokovni dosežek.

Zlati svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 2007

Zbornica za arhitekturo in prostor je leta 2007 podelila vodji projekta mag. Jelki Hudoklin Zlati svinčnik za sprejet prostorski načrt DRŽAVNI LOKACIJSKI NAČRT ZA HIDROELEKTRARNO KRŠKO (2006)