Prostorski akti

Prostorski akti občin in države so pravna podlaga za pripravo projektne dokumentacije. Medtem ko se z Občinskimi prostorskimi načrti plansko določa namenska raba prostora in tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji za ureditve lokalnega pomena, se z državnimi prostorskimi načrti (DPN) določajo pogoji za umeščanje objektov in ureditev državnega pomena v prostor. OPPN so izvedbeni akti, s katerimi se načrtujejo podrobne urbanistične ureditve sosesk, gospodarskih con, cest, športno-rekreacijskih območij, pa tudi posamičnih objektov in ureditev.

Prostorski akti občin in države so pravna podlaga za pripravo projektne dokumentacije. Z njimi se določajo namenska raba prostora, podrobni prostorski izvedbeni pogoji za ureditve za umeščanje objektov in ureditev državnega pomena v prostor.

Način dela

Pri izdelavi prostorskih aktov v našem podjetju sodeluje interdisciplinarna delovna skupina z dolgoletnimi izkušnjami in številnimi referencami, po potrebi pa vključujemo zunanje sodelavce. Uporabljamo lastno programsko opremo, ki ustreza vsem zahtevam iz predpisov in navodil pristojnega ministrstva. V največji možni meri poskušamo utemeljiti investicijske pobude in v ta namen aktivno sodelujemo z naročniki od začetka pa do konca postopkov, se usklajujemo z nosilci urejanja prostora oz. pristojnimi ministrstvi. Trudimo se izdelati OPN, ki omogoča prostorsko usklajene razvojne iniciative in je nomotehnično pravilen, razumljiv, pregleden in enostaven za uporabo tako za investitorje kot za projektante in upravne enote.

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.