Občinski podrobni prostorski načrti za občine in za individualne investitorje (OPPN)

OPPN izdelujemo za občine in individualne investitorje, in sicer za posamezne prostorske ureditve, kot so stanovanjske soseske, gospodarske cone, infrastrukturni objekti (ceste, kanalizacije, vodovode), pokopališča, parki, kamnolomi, športne površine, šolski kompleksi, turistični objekti, prenove mestnih in vaških jeder, ureditve v zavarovanih območjih in podobno.


OPPN je pravna podlaga za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato je še posebej pomembno, da so njegova določila ustrezna glede na želje investitorja. Na začetku izdelave OPPN glede na želje in potrebe naročnika ter ob upoštevanju omejitev v prostoru in določil OPN pripravimo potrebne strokovne podlage (za urbanistično ureditev in za gospodarsko javno infrastrukturo za komunalno opremljanje). Uskladimo jih z naročnikom in s pristojno občinsko službo ter z nosilci urejanja prostora oz. soglasodajalci. Na osnovi tako usklajenih rešitev pripravimo vse predpisane faze OPPN, pri čemer posebno skrb posvečamo predstavitvam javnosti.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

 • OPPN tovarna zdravil KRKA-1, naročnik KRKA, tovarna zdravil d.d., Novo mesto, februar 2017 – VEČ…
 • OPPN Revoz, naročnik Revoz d.d., oktober 2016 – VEČ…
 • OPPN Hrastulje II, naročnik Občina Škocjan, september 2016
  – VEČ: UL RS – Odlok, Dolenjski list
 • OPPN pod Dečjo vasjo, naročnik Občina Ivančna Gorica, januar 2015
  – VEČ…
 • Spremembe in dopolnitve LN za območje peskokopa Vetrnik, naročnik Rekon, december 2013
 • Spremembe in dopolnitve UN I3 SC Ivančna Gorica – center, naročnik Občina Ivančna Gorica, november 2012
 • OPPN za daljnovod 2 x 110kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas, naročnik Elektro Ljubljana d.d., februar 2011