Zasnove krajinskih ureditev na zavarovanih območjih

Urejanje prostora na območjih varstva narave, kulturne dediščine in drugih območjih z varstvenimi režimi je še posebej zahteven izziv.


Vsako poseganje v varovana območja mora biti še posebej skrbno pretehtano in utemeljeno, saj ima lahko vsak neprimeren poseg trajne in nepopravljive posledice za prostor in prvine, ki so predmet varovanja.  V našem podjetju pripravljamo analize vidne izpostavljenosti, vplivov na krajino ter na podlagi študij ranljivosti in pričakovanih vplivov na okolje opredelimo najustreznejša območja za umeščanje objektov v prostor. Naše zasnove krajinskih ureditev za posamezna varovana območja in za umeščanje infrastrukturnih in drugih objektov, urejanje nadomestnih habitatov, rekreacijskih ureditev, učnih poti z urbano opremo in podobno, izhajajo iz poglobljenih in vsestranskih prostorskih analiz in transparentnih postopkov. Na ta način upoštevamo potrebe naročnikov in zagotavljamo vključitev vseh potrebnih podatkov in  posebnosti varovanih območij ter posamezne posege strokovno utemeljimo, kar je še posebej pomembno za uspešno usklajevanje s pristojnimi nosilci urejanja prostora.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Pomembnejše reference

 • Testiranje skupnega modela modela projekta Sha.p.e.s , Assesing Teritorial Innovation (ATI) na konkretnem primeru v Sloveniji, naročnik UIRS, december 2014
 • Metodologija in akcijski načrt za razveljavljanje državnih prostorskih aktov, naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – Direktorat za prostor, (Joint Venture s podjetjem LUZ d.d.), november 2014
 • Analiza stanja in vidna izpostavljenost načrtovanih ureditev HE Hrastje – Mota, naročnik Dravske elektrarne Maribor, julij 2014
 • Določitev vrst dopustnih objektov in dopustnih dejavnosti po posameznih kategorijah podrobnejše namenske rabe prostora, naročnik Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Joint Venture s podjetjema LUZ d.d. in Locus d.o.o.), junij 2014
 • Analiza izvajanja v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije predvidenih programov in ukrepov, naročnik MZIP, nosilec: Biotehniška fakulteta, maj 2014
 • Vital Landscapes – Vitalne krajine, trajnostni razvoj kulturnih krajin z uporabo inovativnih tehnik, naročnik LUZ d.d., 2013
 • Določitev kvote ter predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč na primeru občin Novo mesto, Črenšovci in Šenčur, naročnik Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, avgust 2013
 • Načrt krajinske arhitekture za HE Brežice (idejni projekt), naročnik HESS, nosilec IBE, d.d., julij 2012
 • Analiza možnosti in opredelitev načina prenosa pogojev in ukrepov varstva v prostorsko izvedbene pogoje za načrtovanje občinskih prostorskih aktov, naročnik RS Ministrstvo za kulturo, oktober 2011
 • Inventory and Sustainable Use of Lanscape Diversity in Project Demo-Sites (COAST – Krka, Pelješac), OIKON Ltd., Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, LUZ d.d. – Ljubljanski urbanistični zavod d.d., junij 2009
 • Vizualizacija ureditev na območju Spodnjega gradu v Brestanici, naročnik Infra d.o.o., maj 2009
 • Ureditev obvodnega prostora bazenov HE Brežice in HE Mokrice na območju Vrbine v Brežicah, naročnik Imos Geateh (osnovni naročnik HSE), december 2007
 • Ureditev grajskega parka Brežice, PZI, naročnik Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, april 2006
 • Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov, naročnik FGG Ljubljana, november 2005
 • CRP Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006: Podrobnejša pravila za urejanje prostora – ohranjanje prepoznavnosti slovenskih krajin, naročnika: MOP in MŠZŠ, Novo mesto, november 2005
 • Smernice za celostno ohranjanje dediščinske kulturne krajine (spremembe zakonodaje, povezovanje s kmetijstvom), naročnik Ministrstvo za kulturo, november 2005
 • Terminološki slovar urejanja prostora, naročnika: MOPE in MŠZŠ, izvajalec Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, podizvajalec Acer Novo mesto, d.o.o., november 2005
 • Možni načini implementacije Evropske konvencije o krajini v Sloveniji, MOPE in MŠZŠ (CRP), izvajalec Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Acer Novo mesto d.o.o., september 2005
 • Metodologija za opredelitev prepoznavnosti slovenskih krajin na državni in lokalni ravni – testni primer območje Radenskega polja kot prispevek v mednarodnem projektu Interreg III B/CADSES (L.O.T.O.), naročnik MOPE, marec 2005
 • ESPON 2006 Programme / Urban-rural relations in Europe, izdelava case study (Urbano – ruralni odnosi v Evropi – slovenski primer), naročnik MOPE, november 2004
 • Metodološki predlogi za obravnavo vidika regionalnega in urbanega razvoja v okviru strateškega presojanja vplivov na okolje/prostor za velike infrastrukturne plane, programe in politike z obravnavo hitre železnice skozi Dolenjsko regijo, kot prispevek k projektu Ciljni raziskovalni projekt Konkurenčnost Slovenije 2001-2006, naročnik Inštitut Jožef Stefan, oktober 2004.
 • ESPON – 1.3.2. Territorial trends of the Management of the Natural Heritage, avgust 2004
 • Načrt krajinske arhitekture za Krajinske in vodnogospodarske ureditve naravnega rezervata Škocjanski zatok-območje ob ankaranski vpadnici, PGD, PZI, naročnik MOPE, ARSO, junij 2004
 • Valorizacija in vključevanje vrednot krajine v prostorske instrumente, naročnik MOP – UPP, december 2003
 • Zasnova sanacij degradiranih območij v Sloveniji, razvojno raziskovalni projekt, naročnik MOP, 1994 – 1995