Študije variant

Študije variant pripravljamo kot kompleksne strokovne podlage, s katerimi se utemeljujejo različni posegi v prostor.


Predmet študij variant je primerjava variant z vseh relevantnih vidikov in z uporabo jasno zastavljenih meril, s čimer se zagotavlja transparentnost pri presojanju primernosti posameznih variant in pri oblikovanju strokovnih utemeljitev izbora najustreznejše variante. V okviru presojanja variant in iskanja možnih rešitev uporabljamo transparentne računalniško podprte analize, na primer študije privlačnosti in študije ranljivosti prostora za različne ureditve, objekte oz. posege.

Galerija

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.

Urbanizem, strokovne podlage in študije variant

Pomembnejše reference

 • Študija variant in predlog najustreznejše variante za DV 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica naročnik Elektro Celje, naloga v teku
 • Usmeritve za načrtovanje ureditev HE Hrastje Mota z vidika urejanja in varstva krajine, naročnik Dravske elektrarne Maribor (osnovni izvajalec: Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), december 2014, marec 2015
 • Študija ravnanja z zemeljskim izkopom, ki bo nastal ob izgradnji hitre ceste Koper – Dragonja, naročnik Dars, januar 2014
 • Analiza stanja in vidna izpostavljenost načrtovanih ureditev HE Hrastje – Mota, naročnik Dravske elektrarne Maribor, julij 2014
 • Preveritev prestavitve trase vzhodne obvoznice Brežic, naročnik občina Brežice, april 2013
 • Študija variant obvoznic naselja Vrhnika – urbanizem, okolje, primerjava, naročnik DRSC, november 2012
 • Študija variant obvoznice Birčna vas, naročnik MONM, november 2012
 • Celostna študija spremljajočih objektov ob trasi tretje razvojne osi (južni del – NM – Metlika – Vinica), naročnik DRSC, oktober 2011
 • Povzetek strokovnih podlag in ugotovitve o možnostih vključitve ČHE Kozjak v slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje – študija ranljivosti, naročnik EIMV (Dravske elektrarne), Ljubljana, oktober 2009
 • Študija variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve z gradbeno – tehničnim ter prometnim in ekonomskim delom študije variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško, naročnik DRSC, (3. os), julij 2008
 • Študija variant (ŠV) s predlogom najustreznejše variantne rešitve (PNV) za gradnjo državne ceste R1-210 na odseku Cerkno – Hotavlje in obvoznice Gorenje vasi (4. os), naročnik DRSC, september 2008
 • Predinvesticijsko tehnično – prostorska dokumentacija za HE na Srednji Savi, Prostorska izhodišča in varstvo okolja. Osnovni naročnik: HSE, d.o.o., pripravljavca: Geateh in FGG, podizvajalca za področje prostora in varstva okolja: LUZ, d.d. in Acer Novo mesto, d.o.o., december 2007
 • Študija variant s predlogi najustreznejših variantnih rešitev v postopku priprave DLN za odlagališče NSRAO (Joint venture s Savaprojektom), naročnik Agencija za radioaktivne odpadke, december 2006
 • Analiza ranljivosti in privlačnosti prostora kot strokovna podlaga za Regionalno zasnovo prostorskega razvoja Južne Primorske, januar 2006
 • Študija ranljivosti prostora občine Ivančna Gorica, naročnik občina Ivančna Gorica, september 2005
 • Študija variant HE Blanca, naročnik MOPE Urad RS za energetiko, izvajalec Savaprojekt, d.d. Krško, podizvajalec Acer Novo mesto, d.o.o., junij 2005
 • Študija ranljivosti prostora za območja občin Črnomelj, Metlika in Semič, naročniki: Občine Črnomelj, Metlika in Semič, april 2005
 • Študija ranljivosti prostora Novega mesta, naročnik Mestna občina Novo mesto, april 2004