O podjetju

Podjetje ACER Novo mesto d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992. Osnovne dejavnosti so prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja.


V svojem dosedanjem delu je samostojno, deloma pa skupaj z zunanjimi sodelavci in konzultanti ter ob uveljavljanju znanj, pridobljenih pri svojem preostalem delu v praksi, uspešno izdelal številne strokovne podlage in prostorske planske in izvedbene akte ter številne projektne rešitve na področju nizkih gradenj, krajinske arhitekture in urbanizma.

Podjetje ima oddelek za prostorsko načrtovanje in oddelek za nizke gradnje ter zaposluje strokovnjake z visoko izobrazbeno strukturo s področja krajinske arhitekture, arhitekture, gradbeništva in geografije.

Vizija in poslanstvo podjetja

Razvijali bomo odličnost in s tem utrjevali svoje mesto med vodilnimi podjetji na vseh področjih našega delovanja v Sloveniji.

Z inovativnostjo in vrhunsko usposobljenostjo naše delovne skupine, ki so ji zlasti zahtevne naloge največji izziv, in z uvajanjem najnovejših strokovnih dognanj in tehnologije v svetu si prizadevamo zagotavljati kakovostne in vsestransko optimalne strokovne rešitve. Pri tem nam bosta še naprej vodilo skrb za prostor in okolje ter zadovoljstvo naročnikov.

Osnovni podatki

Naziv:
ACER prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšan naziv:
ACER Novo mesto d.o.o.
Naslov:
Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto
DDV ID:
SI27803546
Matična številka:
5609038000
Šifra dejavnosti:
71.112
Transakcijska računa:
02970-0018736879 odprt pri NLB Ljubljana 34000-1001767864 odprt pri Sparkasse d.d.
Telefon:
07/373-06-60
Faks:
07/373-06-71
Podjetje je vpisano v imenik projektivnih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije.
Podjetje je vpisano v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 2013, pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
ACER Novo mesto d.o.o., lokacija Novo mesto