Urbanizem, strokovne podlage in študije variant

V interdisciplinarni delovni skupini izkušenih strokovnjakov z znanji s področja urbanizma, krajinske arhitekture, arhitekture, nizkih gradenj in komunalnega gospodarstva pripravljamo urbanistične rešitve za soseske, poslovne cone, pokopališča, ceste, komunalno infrastrukturo ter za turistične, športno-rekreacijske in druge ureditve. Pripravljamo tudi strokovne podlage za utemeljevanje sprememb namenske rabe prostora z vseh relevantnih vidikov ob upoštevanju strokovnih meril in varstvenih režimov. 

Pripravili smo tudi že vrsto strokovnih podlag na področju vrednotenja krajine in načrtovanja razvoja infrastrukture, poselitve in drugih dejavnosti v krajini,  opredeljevanja vplivov na okolje in ranljivosti prostora ter vrednotenja kmetijskih zemljišč. Predmet naših aplikativnih raziskovalnih projektov so vsebine občinskih planskih aktov in razvoja metodologij za vrednotenje in primerjavo variant prostorskih ureditev, predmet študij variant pa strokovne podlage za prostorske akte, s ciljem optimalne umestitve infrastrukturnih objektov ali drugih prostorskih ureditev v prostor.

V interdisciplinarni delovni skupini izkušenih strokovnjakov pripravljamo urbanistične rešitve za soseske, poslovne cone, pokopališča, ceste, komunalno infrastrukturo ter za turistične, športno-rekreacijske in druge ureditve. Pripravljamo tudi strokovne podlage za gospodarsko javno infrastrukturo in druge posege v prostor ter študij variant, v katerih predlagamo najustreznejše variante.

Način dela

Ažurno sledimo razvoju strokovnih znanj na področju prostorskega načrtovanja, presojanja vplivov na okolje in celostnega načrtovanje prometa kot integralnega dela skladnega prostorskega razvoja. Pridobili smo potrdilo o usposobljenosti za izdelavo Celostnih prometnih strategij, kar dokazuje, da smo pripravljeni na izdelovanje celostnih prometnih strategij, ki bodo podlaga za izvedbene načrte in projekte.

Povpraševanje

Vas zanimajo naše storitve? Pišite nam ali pa nas pokličite - z veseljem se vam bomo predstavili in vam svetovali.