Projekt “Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti!”

Podjetje Acer Novo mesto d.o.o. je bilo skupaj z Občino Ribnica izbrano za sodelovanje v projektu Izdelajmo skupaj lokalni načrt hodljivosti! programa Aktivno v šolo in zdravo mesto. Povabilo na usposabljanje je bilo poslano vsem slovenskih občinam in posebej širjeno tudi med prostorskimi načrtovalci, izbrani so bili trije pari Občin in prostorskih načrtovalcev.

Program je izbranim občinam in njihovim načrtovalcem omogočil, da skozi proces usposabljanja s pomočjo predavanj in konkretnih nalog v obdobju med septembrom in decembrom 2023 pridobijo potrebno znanje za organizacijo in vodenje vključujočega načrtovalskega procesa in spoznajo ter v praksi preverijo načrtovalske metode in orodja za izdelavo lokalnega načrta hodljivosti.

V teku programa smo skupaj z Občino Ribnica izvedli vrsto aktivnosti:

  • pregledali smo izhodišča (sprejete dokumente, strategije, kazalce), povezana s hodljivostjo in nasploh trajnostno mobilnostjo in na podlagi tega izdelali profil občine,
  • na terenskem ogledu smo zbrali ključna dejstva in ugotovitve, predvsem z vidika pešca v mestu, ter jih prikazali na karti,
  • analizirali smo oddaljenost bivališč učencev od šole (5, 10 in 15 minutna oddaljenost),
  • izvedli smo anketo med šolarji o tem, kako hodijo v šolo in kako bi želeli hoditi v šolo,
  • skupaj s skupino šolarjev smo se sprehodili skozi mesto in se pogovorili o navadah, možnostih, ovirah, priložnostih in željah za peš hojo v šolo in v prostem času,
  • oblikovali smo fokusno skupino na temo hodljivosti ter na srečanju izmenjali mnenja, izkušnje, predloge ter se pogovorili o izzivih, ki so pred odločevalci
  • opravili smo tri intervjuje s predstavniki skupin pešcev (starejši, turisti, gibalno ovirani – invalidi),
  • izdelali smo predlog posodobitve načrta šolskih poti, v katerega smo vključili spoznanja in predloge iz vseh prej opravljenih aktivnosti
  • sestavili smo nabor ukrepov (infrastrukturnih, organizacijskih in promocijskih) ter na podlagi tega izdelali akcijski načrt za izboljšanje hodljivosti v občini Ribnica s cilji, ukrepi, nosilci, ključnimi deležniki, s postavitvijo prioritet ter okvirnim terminskim planom izvajanja.

Celotna izkušnja sodelovanja v tem programu je zelo pozitivna, odprla so se nova spoznanja in pogledi, spoznali in preizkusili smo nove metode, povezali smo različne skupine prebivalcev in odločevalcev, oblikovali so se povsem konkretni predlogi za izboljšanje stanja na področju hodljivosti.
Vso znanje in izkušnje bomo s pridom uporabljali pri svojem nadaljnjem delu!

Prikaz oddaljenosti bivanja učencev od matične OŠ

Predlog posodobljenega načrta šolskih poti

Program je del prizadevanj IPoP – Inštituta za politike prostora za spodbujanje hoje kot aktivne oblike mobilnosti ter ustvarjanja zdravega bivalnega okolja. Pri izvajanju programa sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program Aktivno v šolo in zdravo mesto sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.